SJ4000 Wifi : Firmware ประจำเดือน 12/2014

SJ4000 Wifi : Firmware ประจำเดือน 12/2014

Monday, January 5th, 2015

*********************** Read Me ****************************

1. ส่ง Firmware มาให้ 2 Version ดังนี้

1.1. Version ของเดือน 11 (ตามชื่อ Folder SJCAM_SJ4000WF_11)

1.2. Version ของเดือน 12 (ตามชื่อ Folder SJCAM_SJ4000WF_12)

2. ก่อนทำการ Up Firmware ให้ตรวจสอบ Firmware ที่กล้องก่อนว่าเป็น Version ของเดือน 11 หรือไม่

โดยทำการตรวจสอบดังนี้

2.1 เข้าไปที่ Setup

2.2 ไปที่หน้า 6/6 เลือก Menu Version

2.3 กดปุ่ม OK เพื่อตรวจสอบ

  2.4  หากพบว่า Version ของลูกค้าที่ใช้อยู่ ไม่ใช่ Version เดือน 11 ดังรูปของข้อ 2.3

ให้ลูกค้าทำการ Up Firmware Version ของเดือน 11 ก่อน แล้วค่อย Up Firmware Version ของเดือน 12 อีกครั้ง

วิธีการ Upgrade Firmware

1. Format Micro SD

2. Unzip Firmware

3. Copy Firmware นามสกุล .bin ไปไว้ที่ Micro SD

4. นำ Micro SD เสียบเข้าที่ตัวกล้อง

5. เปิดเครื่อง แล้วรอเครื่อง Up Firmware รอประมาณ 30 – 45 วินาที (หรือจนกว่าเครื่องจะเปิด boot เอง)

6. นำ Micro SD ออกจากตัวกล้อง แล้วนำไป Format อีกรอบก่อนนำไปใช้งานปกติ

ดาวโหลด F/W คลิกที่นี่

 

 

2

  1. kitsakon says:

    Firmware Version ของเดือน 11 หาโหลดได้จากที่ไหนครับ
    ขอบคุณครับ