SJ4000 wifi เฟิร์มแวร์ ประจำเดือน 10/58

SJ4000 wifi เฟิร์มแวร์ ประจำเดือน 10/58

Tuesday, October 13th, 2015

วิธีการ Upgrade Firmware

1. Format Micro SD

2. Unzip Firmware

3. Copy Firmware นามสกุล .bin ไปไว้ที่ Micro SD

4. นำ Micro SD เสียบเข้าที่ตัวกล้อง

5. เปิดเครื่อง แล้วรอเครื่อง Up Firmware รอประมาณ 30 – 45 วินาที (หรือจนกว่าเครื่องจะเปิด boot เอง)

6. นำ Micro SD ออกจากตัวกล้อง แล้วนำไป Format อีกรอบก่อนนำไปใช้งานปกติ

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ของเดือน 10/58  ==> http://www.sjcamhd.com/firmware (หารุ่น SJ4000 wifi)